از هلسینکی تا شاهنگهای : نگاهی به سازمانهای منطقه ای در آسیای مرکزی FA مقالات مجلات فارسی
خانی محمد حسن
مطالعات آسیای مركزی و قفقاز مجلد 53, شماره 33, 1385 , صفحه 44-
(IF=0.042 ,Q3,2016)
چکیده:
آسياي مركزي به دليل منابع انرژي نهفته در آن و موقعيت ژئوپلتيك خود يكي از مناطق داراي اهميت استراتژيك در قرن بيست و يكم خواهد بود از اين رو يكي از گرايش هاي غالب هم از سوي كشورهاي منطقه و هم از سوي بازيگران خارجي ذينفع در منطقه بازي در چارچوب پيمان هاي سياسي ، اقتصادي و امنيتي در منطقه بوده و خواهد بود سازمان امنيت وهمكاري در اروپا سازمان پيمان آتلانتيك شمالي سازمان همكاري اقتصادي و بالاخره همكاري شانگهاي از مهمترين اين سازمان ها مي باشند كه هر يك به نوعي مي كوشند تا اهداف بنيانگذران و اعضاي خود در منطقه را در قالب استراتژي هاي متفاوت و گاه متعارض محقق سازند اين مقاله تلاش دارد تا با مروري تطبيقي بر اهداف اين سازمان ها به ارزيابي نقش و عملكرد آنها در منطقه بپردازد.