مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی FA مقالات مجلات فارسی
مهدوی كنی محمد سعید
تحقیقات فرهنگی ایران مجلد 1, شماره 1, 1387 , صفحه 199-230
(IF=0.358 ,Q1,2016)