مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش بینی کننده های مشارکت سیاسی FA مقالات مجلات فارسی
سیدامامی كاووس
پژوهشنامه علوم سیاسی مجلد 2, شماره 1, 1386 , صفحه 59-78
(IF=0.121 ,Q1,2016)