شرعی سازی سیاست؛ چارچوبی معرفتی برای تحقق ایده سیاست اسلامی FA مقالات مجلات فارسی
افتخاری اصغر
دانش سیاسی مجلد 2, شماره 4, 1385 , صفحه 69-102
(IF=0.080 ,Q2,2016)