حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها FA مقالات مجلات فارسی
قائمی محمد حسین ; شهریاری مهدی
پیشرفت های حسابداری مجلد 1, شماره 1, 1388 , صفحه 113-128
(IF=0.552 ,Q1,2016)