پارادوکس های آموزش روش شناسی علم سیاست در ایران: برخی راهکارهای عمل گرایانه FA مقالات مجلات فارسی
سیدامامی كاووس
دانش سیاسی مجلد 4, شماره 1, 1387 , صفحه 123-152
(IF=0.080 ,Q2,2016)
کلمات کلیدی:
علوم سياسي، روش شناسي، معرفت شناسي، آموزش روش هاي تحقيق، تكثرگرايي روش شناختي