مفهوم و جایگاه جنگ نرم در گفتمان انقلاب اسلامی FA مقالات مجلات فارسی
افتخاری اصغر
پژوهشنامه انقلاب اسلامی مجلد 1, شماره 2, 1391 , صفحه 1-27
(IF=0.074 ,Q2,2016)
کلمات کلیدی:
انقلاب اسلامي،اسلام،جنگ نرم،قدرت نرم،قرآن كريم،تربيت اسلامي،فرهنگ اجتماعي،مديريت قدرت